Trang chủ / Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

  • Văn bản ngày 11/11/1993 của Cục Trưởng Cục Hàng hải Việt Nam trình Bộ GTVT và Thủ tướng Chính phủ đề nghị cho phép thành lập Hiệp hội Cảng biển Việt Nam đồng thời ra quyết định thành lập Ban Trù bị chuẩn bị cho Đại hội toàn thể hội viên.
  • Văn bản số 51/KTN ngày 05/1/1994 của Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Hiệp hội Cảng biển Việt Nam
  • Quyết định số 945-QĐ/TCCB-LĐ ngày 25/6/1994 của Bộ trưởng GTVT giao cho Cục Hàng hải Việt Nam xúc tiến tổ chức Đại hội thành lập Hiệp hội Cảng biển Việt Nam
  • Đại hội Thành lập Hiệp hội tại Tp. HCM ngày 15/8/1994
  • Văn bản số 1571/CV-TCCB-LĐ ngày 26/9/1994 của Cục Hàng hải Việt Nam gởi Bộ GTVT v/v đề nghị phê chuẩn Điều lệ và công nhận bộ máy tổ chức của HIệp hội Cảng biển Việt Nam.
  • Quyết định số 1934 QĐ/TCCB – LĐ ngày 27/10/1994 của Bộ trưởng GTVT phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Cảng biển Việt Nam và Ban chấp hành khóa I
  • Gíây thỏa thuận số 09/TCCQ ngày 10/1/1995 của Ban Tổ chức Chính quyền T.HCM về việc thành lập Hiệp hội Hiệp hội Cảng biển Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh và về trụ sở của Hiệp hội tại số 3 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh
  • Văn bản số 305.VPUB ngày 19/1/1996 của VPCP cho phép Hiệp hội Cảng biển Việt Nam gia nhập Hiệp hội cảng biển ASEAN (APA)