THỎA THUẬN GIỮA CÁC CẢNG THÀNH VIÊN
Về giá dịch vụ cảng biển
Số: 08/03 KV3

 --------------------------------

 

- Nhằm mục đích ổn định tình hình kinh doanh khai thác cảng và cung ứng dịch vụ cảng biển trong khu vực Tp. HCM, Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu, hạn chế sự cạnh tranh giảm giá tùy tiện dưới mức giá thành;

- Điều chỉnh hợp lý hệ thống gía cước nội bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất phù hợp với tình hình thực tế tại các cảng biển, và tiến tới thực hiện một gía dịch vụ cảng biển theo tiến trình hội nhập với các tổ chức kinh tế quốc tế;

- Hôm nay, tại phòng họp của Cảng Sài Gòn, Đại diện thẩm quyền của các cảng thành viên Hiệp hội đã trao đổi và thống nhất ký tên cam kết thực hiện những thỏa thuận dưới đây về giá dịch vụ cảng biển:

NỘI DUNG THỎA THUẬN VÀ CAM KẾT THỰC HIỆN
Giá dịch vụ cảng biển đối với hàng Container
tại khu vực Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu

1. Nhóm hàng: Container.

2. Đối tượng áp dụng:
Hàng hóa vận chuyển nội địa.
Hàng hóa thuộc các đối tượng không thu cước theo Quyết định của Bộ Tài chính.

3. Giá cước tối thiểu (mức giá sàn, bao gồm thuế GTGT):

a) Cước xếp dỡ, dịch vụ :


- Mức cước xếp dỡ container nêu trên bao gồm cước phí giao nhận.
- Thực hiện xếp dỡ theo phương án khác với các phương án nêu trên: giá thỏa
thuận giữa Cảng & khách hàng.
- Xếp dỡ ngoài phao: giá thỏa thuận giữa Cảng & khách hàng nhưng mức cước tối thiểu phải bằng mức cước xếp dỡ tại cầu.
- Xếp dỡ container chứa hàng nguy hiểm hoặc container quá khổ: tăng 50% đơn gía phương án xếp dỡ tàu-bãi cảng.
b) Cước phí lưu bãi container:

Loại container Có hàng Không hàng (rỗng)
20 ft 15.000 đồng / Cont. - ngày 7.000 đồng / Cont.- ngày
40 ft 25.000đồng / Cont.-ngày 15.000 đồng / Cont.- ngày

- Miễn phí lưu kho/bãi 5 ngày (thời gian tính lưu kho/bãi từ ngày thứ sáu kể từ ngày container nhập kho/bãi)
- Thời gian lưu kho/bãi tối đa 1 tháng (30 ngày). Quá thời hạn này tính cước lũy tiến theo mức:
+ Từ ngày thứ 31 đến 45 : tăng 30% đơn gía
+ Từ ngày thứ 46 đến 60 : tăng 50% đơn gía
+ Từ ngày thứ 61 trở đi : tăng 100% đơn gía

4. Sửa đổi, bổ sung:

Bất kỳ thành viên nào đều có quyền đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung thỏa thuận này bằng văn bản. Đề nghị sửa đổi, bổ sung sẽ được thông báo và có hiệu lực khi hội đủ hoặc được quá 2/3 số cảng thành viên thỏa thuận nhất trí tại một phiên họp do Hiệp hội triệu tập hoặc thông qua biểu quyết bằng văn bản.

5. Cam kết thực hiện:

Các cảng thành viên gồm Cảng Saigon (bao gồm các công ty xếp dỡ Nhà Rồng, Khánh HộI, Tân Thuận I, Tân Thuận II), Cảng Bến Nghé, Tân Cảng Saigon, Cảng Tân Thuận Đông, Cảng Lotus, Cảng Rau Quả, Cảng Đồng Nai, và Cảng Phú Mỹ cam kết thực hiện đúng thỏa thuận trên đây và chấp nhận cho đại diện của Hiệp hội hoặc một cảng thành viên cùng cam kết khác được tham khảo hóa đơn cung ứng dịch vụ liên hệ trong những trường hợp cần quan tâm.

Các trường hợp vi phạm, nếu có, sẽ được Ban Thư ký báo cáo BCH giải quyết.

6. Các cảng ngoài Hiệp hội hoặc chưa cam kết:

Đối với các cảng ngoài Hiệp hội hoặc chưa cam kết thực hiện theo thỏa thuận này, Ban Thư ký có nhiệm vụ thông báo và vận động tham gia thỏa thuận này và nếu cần, báo cáo BCH để có chủ trương và biện pháp thống nhất nhằm thực hiện đầy đủ thỏa thuận này.

7. Thời gian có hiệu lực:

Thỏa thuận này sẽ được báo cáo BCH để BCH báo cáo cơ quan thẩm quyền về quản lý giá của Nhà nước. Trừ phi có ý kiến khác đi của cơ quan thẩm quyền về giá dịch vụ cảng biển Việt Nam, thỏa thuận này có hiệu lực thi hành kể từ ngày
01/9/2003 cho đến khi có thỏa thuận mới hoặc thông báo của BCH Hiệp hội căn cứ vào nghị quyết chung của Hiệp hội hoặc qui định mới của Nhà nước.

Làm tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 22/7/2003

Thư ký Chủ tọa phiên họp


LÊ VĂN THẢO


Nơi nhận:
- Các cảng nêu trong Mục 5 "để triển khai thực hiện"
- Bộ Tài chính/Cục Tài chính doanh nghiệp, Cục Quản lý giá "để báo cáo"
- Cục Hàng hảI Việt Nam "để báo cáo"
- BCH VPA "để báo cáo"
- BTK "để triển khai và theo dỏI, báo cáo"
- Lưu BTKDANH SÁCH CÁC CẢNG CAM KẾT THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ THỎA THUẬN

Số: 08/03 KV3
Giá dịch vụ cảng biển đối với hàng Container
tại khu vực Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng TàuCảng Bến Nghé
Tân Cảng Sài Gòn
Cảng Tân Thuận Đông
Cảng Lotus
Cảng Rau Quả
Cảng Đồng Nai
Cảng Phú Mỹ
Cảng Sài Gòn