Trang chủ / Ban chấp hành

Ban chấp hành

9th Term (2021 – 2025)

Chairman
Mr Le Cong Minh

Mr Nguyen Tuong Anh
(Hai Phong Port)

Mr Hoang Trong Tung
(Quang Ninh Port)

Mr Vo Hoang Giang
(Sai Gon Port)

Mr Bui Thanh Hiep
(An Giang My Thoi Port)

Mr Tran Khanh Hoang
(Tan Cang Sai Gon Port)


Mr Bui Kieu Hung
(Nghe Tinh Port)

Mr Ho Kim Lan

Mr Le Hong Quan
( Quy Nhon port )

Mr Bui Cong Minh
(Nha Be Oil Port)

Mr Cao Hong Phong
( Nam Dinh Vu port )

Mr Nguyen Quoc Hung
( Can Tho port )

Mr Bui Van Quy
(Sai Gon NewPort)

Mr Pham Huu Tan
(Cam Ranh Port)

Mr Nguyen Ngoc Thao
( Ben Nghe port )

Mr Bui Van Tuan
(Cam Pha Port)

Mr Tran Le Tuan
( Da Nang port )

Mr Nguyen Ngoc Tuan
(Dong Nai Port)

Mr Nguyen Xuan Ky
(CMIT Port)

8th Term (2016 -2020)

Chairman
Mr Le Cong Minh

Mr Nguyen Hung Viet
(Hai Phong Port)

Mr Nguyen Huu Sia
(Da Nang port)

Mr Vo Hoang Giang
(Sai Gon Port)

Mr Tran Khanh Hoang
(Tan Cang Sai Gon Port)

Mr Bui Quang Dao
(Quang Ninh Port)

Mr Bui Van Tuan
(Cam Pha Port)

Mr Hoang Van Duong
(Transvina)

Mr Le Doan Long
(Nghe Tinh Port)

Mr Le Hong Thai
(Quy Nhon Port)

Mr Pham Huu Tan
(Cam Ranh Port)

Mr Nguyen Ngoc Tuan
(Dong Nai Port)

Mr Nguyen Ngoc Thao
(Ben Nghe Port)

Mr Ho Kim Lan

Mr Phan Thanh Tien
(Can Tho Port)

Mr Bui Thanh Hiep
(An Giang My Thoi Port)


Mr Ho Van Hong
(Nha Be Oil Port)

8th Term (2016 -2020)

Chairman
Mr Le Cong Minh

Mr Nguyen Hung Viet
(Hai Phong Port)

Mr Nguyen Huu Sia
(Da Nang port)

Mr Vo Hoang Giang
(Sai Gon Port)

Mr Tran Khanh Hoang
(Tan Cang Sai Gon Port)

Mr Bui Quang Dao
(Quang Ninh Port)

Mr Bui Van Tuan
(Cam Pha Port)

Mr Hoang Van Duong
(Transvina)

Mr Le Doan Long
(Nghe Tinh Port)

Mr Le Hong Thai
(Quy Nhon Port)

Mr Pham Huu Tan
(Cam Ranh Port)

Mr Nguyen Ngoc Tuan
(Dong Nai Port)

Mr Nguyen Ngoc Thao
(Ben Nghe Port)

Mr Ho Kim Lan

Mr Phan Thanh Tien
(Can Tho Port)

Mr Bui Thanh Hiep
(An Giang My Thoi Port)


Mr Bui Cong Minh
(Nha Be Oil Port)


Mr NGUYEN TUONG ANH
(Hai Phong Port)

Mr Tran Le Tuan
(Da Nang Port)

7th Term changes (2013-2015)

– Mr. Nguyen Hung Viet DG of Hai Phong Port replacing Mr. Ngo Bac Ha, retired
– Mr. Bui Quang Dao DG of Quang Ninh Port replacing Mr. Vu Khac Tu, transferred
– Mr. Nguyen Huu Phuc DG Quy Nhon Port replacing Mr. Nguyen Tien Dan, retired
– Mr. Nguyen Ngoc Thao DG Ben Nghe Port replacing Mr. Nguyen Trong Cuu, retired

7th Term (2010-2015)

Chairman
Mr Le Cong Minh

Mr Nguyen Hung Viet
(Hai Phong Port)

Mr NGUYEN THU
(General Director of Da Nang Port)

Mr NGUYEN DANG NGHIEM (General Director of Saigon new port )

Mr Ho Kim Lan

Mr VU KHAC TU
(General Director of Quang Ninh Port)

Mr NGUYEN HUU PHUC
(General Director of Quy Nhon Port)

Mr NGUYEN VAN TU
(Director of Cam Pha Port)

Mr LE MINH CHINH
(Director of Transvina port)

MR. LE DOAN LONG
(Director of Nghe Tinh Port
)

Mr Nguyen Ngoc Thao
(Ben Nghe Port)

Mr NGUYEN DANH HUNG
(Director of Nha Be Oil Port)

Mr Phan Thanh Tien
(Can Tho Port)

Mr MAI QUI NHU
(Director of Nha Trang Port)

MS. NGUYEN THI BACH MAI
(General Director of Dong Nai Port)

6th Term (2007-2009)
Chairman
Mr LE CONG MINH
(General Director of Saigon Port)
Vice Chairmain
Mr NGO BAC HA
(General Director of Hai Phong Port)

Vice Chairmain
Mr NGUYEN THU
(General Director of Da Nang Port)

Vice Chairmain
Mr NGUYEN DANG NGHIEM
(General Director of Saigon New Port)

Secretary General
Mr. HO KIM LAN
(Manager of Int’l Relations Department, Saigon Port)

Member
Mr VU KHAC TU
(Director of Quang Ninh Port)

Member
Mr LE DINH NHAM
(Director of Nghe Tinh
Port)

Member
Mr LE MINH CHINH
(Director of Transvina Port)

Member
Mr NGUYEN VAN TU
(Director of Cam Pha Port)

Member
Mr NGUYEN TIN DAN
(Director of Quy Nhon Port)

Member
Mr MAI QUY NHU
(Director of Nha Trang Port)

Member
Mr NGUYEN MANH TIEN
(Director of Dong Nai Port)

Member
Mr NGUYEN TRONG CUU
(Director of Ben Nghe Port)

Member
Mr NGUYEN DANH HUNG
(Director of Nha Be Oil Port)

Member
Mr PHAN THANH TIEN
(Director of Can Tho Port)

-5th Term (2005-2007)
Chairman
Mr TRAN VAN ON
(Senior Adviser General Director of Vinalines)
Vice Chairmain
Mr CAO TIEN THU
(General Director of Hai Phong Port)

Vice Chairmain
Mr NGUYEN THU
(General Director of Da Nang Port)

Vice Chairmain
Mr LE VAN DAO
(Director of Sai Gon New Port)
Secretary General
Mr. HO KIM LAN
(Manager of Int’l Relations Department, Saigon Port)

Member
Mr LE CONG MINH
(General Director of Sai Gon Port)

Member
Mr NGUYEN TIN DAN
(Director of Quy Nhon Port)
Member
Mr VU KHAC TU
(Director of Quang Ninh Port)
Member
Mr DOAN THIEN NGON
(Director of Cam Pha Port)
Member
Mr NGUYEN DANH TUAT
(Director of Nghe Tinh Port)
Member
Mr NGUYEN TRONG CUU
(Director of Ben Nghe Port)
Member
Mr BUI CONG PHAP
(Director of Nha Be Oil Port)
Member
Mr PHAN THANH TIEN
(Vice Director of Can Tho Port)

Member
Mr HUYNH HONG VU
(Vice General Director of Vinalines)
Member
Mr NGUYEN MANH TIEN
(Director of Dong Nai Port)
4th Term (2002-2004)
Chairmain
Mr TRAN VAN ON
(Senior Adviser General Director of Vinalines)
Vice Chairmain
Mr CAO TIEN THU
(General Director of Hai Phong Port)

Vice Chairmain
Mr LE MINH THUNG
(Director of Ben Nghe Port)

Secretary General
Mr HO KIM LAN
(Manager of Int’l Relations Department, Saigon Port)

Member
Mr. NGUYEN THU
(General Director of Da Nang Port)

Member
Mr. BUI TIEN DUNG
(Vice Director of Can Tho Port)

Member
Mr VU KHAC TU
(Director of Quang Ninh Port)

Member
Mr NGUYEN TIN DAN
(Director of Quy Nhon Port)

Member
Mr LE VAN DAO
(Director of Saigon New Port)

Member
Mr DOAN THIEN NGON
(Director of Cam Pha Port)

Member
Mr HUYNH HONG VU
(Vice General Director of Vinalines)