Trang chủ / Sửa đổi điều lệ

Sửa đổi điều lệ

  • BCH gồm 15 thành viên & 3 Phó Chủ tịch: Theo kết quả bầu Ban lãnh đạo Hiệp hội khóa 5 của Đại hội VPA lần thứ 5 năm 8-9/11/2004 tại Cần Thơ, số lượng Phó chủ tịch Hiệp hội là 3 người đại diện cho 3 miền thay vì 2 người (thay đổi Khoản 20.1 Điều 20 của Điều lệ về BCH Hiệp hội) và BCH được bầu gồm 15 người thay vì 11.
  • Nhiệm kỳ BCH 3 năm: Theo Nghị quyết của Đại hội VPA lần thứ 4 năm 2002 tại Phan Thiết, Nhiệm kỳ của BCH được qui định là 3 năm thay vì 2 năm (thay đổi Khoản 20.1 Điều 20 của Điều lệ về Nhiệm kỳ của BCH Hiệp hội)