Trang chủ / Đào tạo – Tuyển dụng

Đào tạo – Tuyển dụng

GIÁO TRÌNH (Tài liệu bằng tiếng Anh)

Để download hãy click chuột phải vào các liên kết bên dưới, sau đó chọn “Save target As…”

– Xếp dỡ hàng container _1
– Xếp dỡ hàng container _2
– Xếp dỡ hàng container _3
– Xếp dỡ hàng container _4
– Xếp dỡ hàng container _5

– Kết cấu tàu container
– Đóng rút hàng Container
– Thiết bị làm hàng Container
– Căn bản về Container
– Giám định Container

– Lịch sử container hóa
– Hàng nguy hiểm phân loại theo mã quốc tế (IMDG Code)
– IMO
– Mác mã và số hiệu Container
– Ô nhiễm hàng hải
– Tập quán an toàn lao động khi làm việc trên tàu
– Chằng buộc
– Chất xếp tàu Container

– An toàn bến cảng
 Thiết kế mặt bằng bến container
– Quản lý bến container
– Khai thác bến container
 Khai thác bến container (Tình huống I – II)

Tài liệu trên được cung cấp bởi IMTA/STC Hà Lan thông qua khóa học do VPA phối hợp tổ chức vào tháng 10/1998 tại Tp. HCM, Việt Nam.