Trang chủ / Hoạt động của VPA / Các tổ chức quốc tế ở Việt Nam

Các tổ chức quốc tế ở Việt Nam

CAO ỦY LIÊN HIỆP QUỐC VỀ NGƯỜI TỊ NẠN
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
 Văn phòng đại diện
 (Branch Office for Vietnam)
 HA NOI 
 Add: 60 Nguyen Thai Hoc Str.
 Tel: 38232697,38457871
 Fax: 38232055
 Giờ làm việc
 (Office Hours)
 Mon-Fri 08.00hrs-12.00hrs
 13.30hrs-17.30hrs
Ms. Bertrand, Catherine
 Representative
 Add: A1 Van Phuc Quarter
 Room 201-202
 Tel: Off.38457871
 H.38453565
 Mr.Keisuke Murata
 Deputy Representative
 Add: 11 Hang Khay
 Tel: Off.38457871
 H.38268094
UNHCR Working Group
 Address  HO CHI MINH City
 Add: 257 Hoang Van Thu Str.
 Tel: 38445895/6
 Fax:3 8445897
 Office hours  08.00hrs-12.00hrs & 13.00hrs- 17.00hrs
QUỸ NHI ĐỒNG LIÊN HIỆP QUỐC
United Nations Childrens Fund (UNICEF)
 Văn phòng đại diện
 (Office of the Mission)
 HA NOI
 Add: 72 Ly Thuong Kiet Str.
 Tel: 38261170/5
 Fax:3 8262641
 Giờ làm việc 
 (Office Hours )
 Mon-Fri 08.00hrs-12.00hrs
 13.00hrs-16.30hrs
 Ms.Rima Y.Salah
 Representative
 Add: 51 Tay Ho Str
 Tel: Off.8261170/5
 H.38239738
 Mr.Rodney Hatfield
 Deputy Representative 
 Mrs.Celia I.Hatfield
 Add: Quang Ba,Quang An 
 Quang Tien 1
 Tel: Off.38261170/75
 H.38291080
TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI
World Health Organization (WHO)
 Văn phòng đại diện 
 (Office of the Mission)
 HANOI
 Add: 2A Van Phuc Quarter
 Tel: 38457901, Fax: 38233301
 Email: Who@neitnam.org.vn
 Giờ làm việc 
 (Office Hours)
 Mon-Fri 08.00hrs-12.00hrs
 13.30hrs-17.00hrs
 Ngày sức khoẻ Thế giới
 (World Health Day)
 7th April
 Dr.Giuseppe G.Cuboni 
 Representative 
 Mrs.Sudiarti 
 Hardiwinangun Cuboni
 Add: UN Apt.Bldg.Apt.303
 Tel: Off.8457901
 H.38237222
TỔ CHỨC LIÊN HIỆP QUỐC VỀ LƯƠNG THỰC và NÔNG NGHIỆP 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
 Văn phòng đại diện
 (Office of the Mission)
 HA NOI
 Add: 3 Nguen Gia Thieu Str.
 Tel: 38257239, 38257208
 Fax:38259237
 Giờ làm việc
 (Office Hours )
 Mon-Fri 08.00hrs-17.00hrs
 13.00hrs-17.00hrs
 Ngày lương thực thế giới
 (
World Food Day)
 16th October
 Mr.Marcel Messier
 
(Representative)
 Mrs.Leticia Messier
 (absent)
 Add: UN Apt.bldg.Apt.603
 Tel: Off.38257208
 38257239
 H.38237234
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA LIÊN HIỆP QUỐC
United Nations Development Programme(UNDP)
 Văn phòng đại diện
 (Office of the Mission)
 HA NOI
 Add: 25-29 Phan Boi Chau Str.
 Tel: 38257495,38254254,
 Fax: 38259267
 Giờ làm việc
 (Office Hours)
 Mon.- Fri.08.00hrs-12.00hrs
 13.00hrs-17.00hrs
 Ngày Liên Hiệp quốc
 
(UN Day)
 24th October
 Mr.Edouard A.Wattez
 
Resident Representative
 Mrs.Genevieve Waltez-Massip
 Add: 2 Ly Thuong Kiet Str.
 Tel: Off.38254254
 H.38254097
 Mr.Torben Lund
 
Deputy Resident Representative(Operations)
 Mrs.Kirsten Lund
 Add: UN Apartment building
 Apt.601
 Tel: Off.8254254
 H.38233819
 Mr.Nicholas Rosellini
 
Deputy Resident
 Representative(Programme)
 Mrs.Mariama Mohammed
 Add: UN.Apartment Building
 Apt.602
 Tel: Off.8254254
 H.38237236
UNDP Office
 Office hours  HO CHI MINH city
 Add: 2 Phung Khac Khoan Str
 Tel: 38295821;38295965
 Fax: 38231834
 08.00hrs-12.00hrs
 13.00hrs-17.00hrs
 Mr.Torben Lund
 
Deputy Resident
 Representative (Operation)
 Add: UN Apartment building
 Apt.601
 Tel: Off.38254254
 H.3233819
TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP LIÊN HIỆP QUỐC
United Nations Industrial Development (UNIDO)
 Văn phòng đại diện 
 (Office of the Mission)
 HANOI 
 Add: 72 Ly Thuong Kiet Str.
 Tel: 38257495
 Fax:3 8259267
Giờ làm việc
 (Office hours)
 Mon-Fri 08.00hrs-12.00hrs
 13.00hrs-15.00hrs
 Ngày Liên hiệp quốc
 
U.N.Day
 24th October
 Mr.Mikael Brenning
 
Country Director
 Mrs.Marina Brenning
 Add: UN Apart.Building
 Room 301
 Tel: Off.38257495
 H.38237225
QUỸ DÂN SỐ LIÊN HIỆP QUỐC
United Nations Population Fund (UNFPA)
 Văn phòng đại diện
 (Office of the Mission)
 HA NOI 
 Add: 3B/3b Giang Vo Quarter
 Tel: Off.38236632/3
 Fax: 38232822
 Giờ làm việc
 (Office Hours)
 Mon.-Fri.08.00hrs-12.00hrs
 14.00hrs-17.30hrs
 Mr.Erik Palstra 
 
Representative
 Ms.Nora Palstra Willemse
 Add: Toserco-503 Van Phuc Quarter
 Tel: off.38236632
 H.38232037
 Mr. Dirk Jena
 
Deputy Representative
 Ms.Ingrid De Wilde
 Add: UN Apt.Bldg.
 Apt.503
 Tel: Off.38236632
 H.38237230
CHƯƠNG TRÌNH LƯƠNG THỰC THẾ GIỚI
United Nations World Food Programme (WFP)
 Văn phòng đại diện 
 (Office of the Mission)
 HA NOI
 Add: Bldg 203 2B Van Phuc Quarter
 Tel: 38463896,38464738,38234174
 Fax: 38232072
 Giờ làm việc
 (Office Hours)
 Mon-Fri 07.30hrs-12.00hrs
 13.30hrs-17.00hrs
 Mr.Julian Lefevre
 
Country Director
 Mrs.Noppamas Karasaen
 Add: VanPhuc Quarter
 UN Apt.402
 Tel: Off.38234174
 H.38237228
QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ
International Monetary Fund (IMF)
 Văn phòng đại diện
 (Resident Representative Office)
 Ha noi
 Add: 12 Trang Thi Str.
 Room 308
 Tel: 38251927,38243350/1
 Fax: 38251885,38226691
 Giờ làm việc
 (Office hours)
 08.30hrs-17.00hrs
 Mr.michael W.bell
 
Senior Resident
 Representative
 Mrs. Valerie M.Bell
 Add: 17 Nguyen Gia Thieu Str.
 Tel: Off.83251927
 38243351,38243350
 H.38226692
TỔ CHỨC DI CƯ QUỐC TẾ
International Organization for Migration (IOM)
 Văn phòng đại diện
 (Office of the Mission)
 Ha Noi
 Add: 5th fl 43 Tran Xuan Soan Str.
 Tel:3 8266911, 38266912
 Fax: 38266913
 Giờ làm việc
 (Office hous)
 Mon-Fri 08.00hrs-17.00hrs
 Mr.charles Michael Gray
 
Chief of Mission
 Mrs.Isabel Lanag-Gray
 Add: 308 Oriental Park.
 Quang An Tay Ho
 Tel: H.38291200/308
NGÂN HÀNG THẾ GIỚI
World Bank (WB)
 Văn phòng đại diện
 (Office of the Mission)
 HA NOI
 Add: 53 Tran Phu Str.
 Tel: 38432461
 Fax: 38432471
Giờ làm việc
 (Office Hours)
 08.00hrs-12.00hrs
 13.00hrs-17.00hrs
 Mr.Bradley O.Babson
 
Resident Representative
 Mrs.Katharine Babson
 Add: 55b Tran Phu Str.
 Tel: Off.38432461
 H.Off.38432470
 Mr.Paul R.Stott
 
Deputy Representative
 Mrs. Brigid Marry Stott
 Add: 14 Thuy Khe Str.
 Co Co Village Apt E10
 Tel: Off.38432461
 H.38430814
CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN CỦA CÁC NƯỚC CÓ SỬ DỤNG TIẾNG PHÁP 
KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BNH DƯƠNG

Agence de la Francophonie- Bureau Regional Asie-Pacifique (A.C.C.T.)
 Văn phòng đại diện 
 (Office of the Mission)
 HA NOI
 Add: 2B Van Phuc Quarter
 Tel: 38231836
 Fax: 38231843
Giờ làm việc
 (Office Hours)
 Mon-Fri. 08.00hrs-12.00hrs
 13.30hrs-17.00hrs
 Sat.08.00hrs-12.00hrs
 Mr.Philippe Delalande
 
Director
 Mrs.Van dan Broucke
 Add: 18A Nguyen Bieu Str.
 Tel: Off.38231836
 H.38237356
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á 
Asian Development Bank (A.D.B)
 Văn phòng Đại diện
 (Office of the Mission)
 HA NOI
 Add: 15 Dang Dung Str.
 Tel: 37330923/4
 Fax: 37330925
Giờ làm việc
 (Office hours)
 Mon.-Fri.08.30hrs-17.00hrs
 Mr.Jean-Pierre A.Verbiest
 
Resident Representative
 Mrs.Anne Marie Cazin
 Add: 11-13 Nam Trang Str.
 Tel: Off.7330923/4
 H.38293014