Trang chủ / Hot News / Hiệp hội Cảng biển Việt Nam (VPA) tham gia Hiệp hội Cảng biển Quốc tế (International Association of Ports & Harbours – IAPH) với tư cách là hội viên liên kết.

Hiệp hội Cảng biển Việt Nam (VPA) tham gia Hiệp hội Cảng biển Quốc tế (International Association of Ports & Harbours – IAPH) với tư cách là hội viên liên kết.

Hiệp hội Cảng biển Việt Nam (VPA) chính thức tham gia Hiệp hội Cảng biển Quốc tế (IAPH) với tư cách là hội viên liên kết kể từ ngày 12/01/2022.
Đại hội lần thứ IX Hiệp hội Cảng biển Việt Nam tại Hải Phòng năm 2020 có quyết định về chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ 2021-2025, trong đó có phát triển quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế theo Điều lệ của Hiệp hội và nhu cầu kết nối phục vụ lợi ích của hội viên, Ban Chấp hành Hiệp hội đã nhất trí chủ trương cụ thể về việc VPA tham gia Hiệp hội Cảng biển Quốc tế (IAPH) với tư cách là hội viên liên kết.
Sau khi nhận được sự ủng hộ và xét duyệt của cơ quan thẩm quyền, Hiệp hội đã tiến hành thủ tục tham gia IAPH và đã nhận được giấy chứng nhận hội viên IAPH đề ngày 12/01/2022.
IAPH cũng có thông báo chào mừng mội viên mới VPA trên trang điện tử chính thức của IAPH tại đạ chỉ https://www.iaphworldports.org/news/iaphnews/12585/.